Παραδοτέα

Το έργο GYM έχει 2 βασικά παραδοτέα.

Παραδοτέο 1 - T-Kits

Παραδοτέο 1 - T-Kits

Το πρώτο παραδοτέο που θέλουν να επιτύχουν οι εταίροι που εργάζονται στο έργο GYM είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με την ονομασία Training Kits (T-Kits). Πρόκειται για σύντομο και εύχρηστο θεματικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί για την εκπαίδευση και τη βοήθεια των νέων να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση. Κάθε T-Kit θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:
● Πράσινες αφηγήσεις
● Μείωση του ψηφιακού και φυσικού αποτυπώματος
● Ενεργός συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες
● Eργασία των νέων και βιωσιμότητα
● Πράσινες συναντήσεις και εκδηλώσεις
● Άτυπη και μη τυπική κατάρτιση
Τα T-Kits θα είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό και θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.
Παραδοτέο 2 - Πρόγραμμα κατάρτισης

Παραδοτέο 2 - Πρόγραμμα κατάρτισης

Το δεύτερο αποτέλεσμα που θέλουν να επιτύχουν οι εταίροι του έργου GYM είναι η δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης για τους εργαζόμενους στη νεολαία, το οποίο θα αναπτυχθεί μέσω των πόρων που παρήχθησαν κατά την προηγούμενη φάση (T-Kits). Ο στόχος αυτής της κατάρτισης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη των διεθνών ικανοτήτων των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, την εσωτερίκευση και την απόδοση των οργανώσεων νεολαίας.
Η κατάρτιση θα είναι διαδικτυακή και θα περιλαμβάνει μηνιαίες συνεδρίες αφιερωμένες στις ειδικές πτυχές των T-Kits. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα διαρκέσει 6 μήνες, με συνολικά 5 διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνεδρίες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες σε ασύγχρονη μορφή.
Ο αριθμητικός στόχος είναι να συμμετάσχουν τουλάχιστον 25 άτομα, τα οποία θα κατανέμονται σε:
● 15 άτομα που θα προσεγγιστούν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συνεδριών
● 10 άτομα που προσεγγίζονται εκτός σύνδεσης από τους εταίρους